O nama

Djelatnosti Udruge sukladno Statutu:

Udruga, prema vlastitoj karizmi radi na otklanjanju uzroka marginalizacije ljudi nastojeći pri tome djelovati sukladno društvenoj doktrini Crkve za pravedniji svijet ostvarujući sljedeće ciljeve:

– stvaranje boljeg i pravednijeg svijeta/društva, skrb o socijalno osjetljivim skupinama kao što su siromašni, osobe na marginama društva, oni kojima je potrebna pomoć i njega, bez obzira na starost, spol, rasu, vjeroispovijest;

– pružanje usluge boravka i smještaja, pomoći i njege, rehabilitacije i socijalne reintegracije ugroženih skupina ljudi; ovisnika, invalida, beskućnika; ciljane skupine su djeca, mladi, odrasli, obitelji,

– promicanje i provedba kulturnih aktivnosti, konferencija, edukacija za osobe koje rade u ciljanom sektoru i koje se zalažu za pomaganje osobama u nepovoljnom položaju te općenito promicanje kulture međusobne solidarnosti i pomoći u svim segmentima društva.

 

Predstavništvo udruge u Republici Hrvatskoj radi na ostvarivanju ciljeva udruge, putem obavljanja sljedećih djelatnosti:

– prevencije poremećaja u ponašanju, univerzalne, selektivne i indicirane prevencije svih vrsta ovisnosti (droge, video igrice, kocka, lijekovi i dr.), prevencije nasilja i nasilničkog ponašanja, te essay help izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja u populaciji djece i mladih, edukacija i tečajeva koji promiču vrijednosti, solidarnost, povezivanje i bratstvo kako bi se izbjeglo odbacivanje iz društva, devijantna ponašanja i diskriminacija,

– psihosocijalne rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika, osoba s mentalnim poteškoćama ili s psihijatrijskim komorbiditetom, bivših zatvorenika, beskućnika, te osoba prisiljenih na prostituciju putem pružanja usluga savjetodavnog rada, boravka ili smještaja i organiziranog stanovanja,

– skrbi o starim i nemoćnim osobama putem pružanja usluga pomoći u kući, boravka ili smještaja.

 

Kratak opis iskustava, postignuća i sposobnosti Udruge ( prijašnje i sadašnje aktivnosti/projekte koje organizacija provodi, s kim organizacija surađuje u provedbi svojih aktivnosti, tko je do sada financirao/donirao/sponzorirao aktivnosti organizacije te u kojoj mjeri je predloženi projekt u vezi s ciljevima osnutka udruge).

Zajednica Pape Ivana XXIII je registrirana u Republici Italiji 05. 07. 1972. godine a u  prisutna je u Hrvatskoj od 1996. godine (prva registracija 1998. godine) i od tada pruža pomoć ovisnicima, osobama s tjelesnim invaliditetom i psihičkim problemima, starim, nemoćnim i siromašnim osobama, djeci i obiteljima u poteškoćama. Godine 2002. udruga je (pod ovim nazivom) write essay for me upisana u Registar stranih udruga u RH. 25. svibnja 2004. godine je priznata od Papinske laičke kongregacije kao privatna međunarodna udruga vjernika papinskog prava. Udruga djeluje na širokom prostoru marginalizacije i siromaštva u 40 zemalja svijeta na svim kontinentima. Naš svjetonazor uključuje stav da je znanstvena utemeljenost našeg programa od presudnog značaja, stoga inzistiramo na znanju i stručnosti u radu s korisnicima. Također se zalažemo za poštivanje ljudskih prava i toleranciju različitosti i primjenjujemo ih dosljedno u svom radu. Surađivali smo i surađujemo s različitim institucijama – centrima za socijalnu skrb, pravosuđem, policijom, zatvorima, odgojnim domovima i zavodima zavodima za javno zdravstvo, općinskim i gradskim poglavarstvima i drugima. Sudjelovali  smo  u mreži udruga i terapijskih zajednica (dok su postojale).

Naš stručni tim se sastoji od 3 socijalna radnika (prvostupnika socijalnog rada), 2 psihologa (svi u radnom odnosu) i 11 asistenata u terapijskoj zajednici od kojih je pet u radnom odnosu, a ostali su volonteri. Naši stručni radnici su sudjelovali u raznim edukacijama kao što su: „3O“ – Tri O, Obrazovanje o ovisnosti, u organizaciji Lige za prevenciju ovisnosti iz Splita, a koji je sufinanciralo MSPM i MZOS (tri naša stručna radnika su dobila licence za provođenje tog programa), zatim, radionicama o minimalnim standardima kvalitete u području programa smanjenja potražnje droga, o strateškom planiranju, povećanju kapaciteta udruga za pristup informacijama, evaluaciji programa tretmana ovisnosti o drogama i drugim. U okviru paketa edukacija za djelatnike terapijskih zajednica u organizaciji  Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, a koji je proveo Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Zagrebu jedanaestnaših djelatnika je uspješno završilo višemjesečne edukacije i dobilo licence za rad. Edukaciju asistenata u terapijskim zajednicama, namijenjenu djelatnicima sa srednjom stručnom spremom, uspješno je završilo 8 djelatnika, a Edukaciju za provedbu psihosocijalnog tretmana u terapijskim zajednicama, namijenjenu djelatnicima s visokom stručnom spremom troje djelatnika (socijalni radnici).

Psiholog je završio uvodnu šestomjesečnu edukaciju iz područja kognitivno bihevioralne terapije, te je nakon toga završio dvogodišnju edukaciju za kognitivno – bihevioralnog psihoterapeuta. Psihologinja je polaznica prvog stupnja edukacije za kognitivno – bihevioralnog psihoterapeuta a socijalni radnik edukacije neuro-lingvističkog treninga.

Psihijatar kao vanjski suradnik provodi dijagnosticiranje i propisuje farmakoterapiju za korisnike s psihijatrijskim komorbiditetom na temelju Sporazuma s NZZJZ SDŽ.

Uskladili smo se s normama i ispunili propisane standarde iz Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (2012.god). Također, preventivne programe uskladili smo s osnovnim EDDRA standardima (2014. godine). Pohađali smo edukaciju „Standardi kvalitete socijalnih usluga“ koju je organiziralo  Ministarstvo socijalne politike i mladih. Donijeli smo odluku o uvođenju standarda kvalitete.

Otvorili smo i vodimo 4 terapijske zajednice; 1 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i 3 u Splitsko-dalmatinskoj, koje su tijekom posljednje 3 godine ispunile zakonom propisane uvjete i imaju sva potrebna odobrenja za rad. U njima se provodi smještaj i psihosocijalni tretman korisnika.

Tijekom 2014. godine osmislili smo kratki program rezidencijalne psihosocijalne rehabilitacije (do jedne godine), te tako još adekvatnije odgovorili na potrebe korisnika. Kratki program je predviđen za osobe koje imaju problema s alkoholom i kockanjem, osobe koje povremeno konzumiraju kokain, psihostimulanse ili kanabinoide ali još nisu postali ovisnici, koje nemaju težih kaznenih djela, niti ozbiljnih psihičkih problema. Također, implementiran je i kratki program resocijalizacije kao specifični oblik prihvata tipa stambene zajednice osmišljen kao inovativan odgovor na potrebe korisnika koji se nalaze izvan sustava ili nemaju uvjete, u okviru postojećih, da dođu do uspjeha u resocijalizaciji (mladi s poremećajima u ponašanju, osobe kojima je izrečena zaštitna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana, zatvorenici i mladi po izlasku iz zatvora odnosno odgojnih domova i zavoda, beskućnici i  dr.).

Uskladili smo se s normama i ispunili propisane standarde iz Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (2012.god). Također, preventivne programe uskladili smo s osnovnim EDDRA standardima (2014. godine). Pohađali smo edukaciju „Standardi kvalitete socijalnih usluga“ koju je organiziralo  Ministarstvo socijalne politike i mladih. Donijeli smo odluku o uvođenju standarda kvalitete.

 

Otpočeli smo snažniju realizaciju Vladinog Projekta resocijalizacije rehabilitiranih ovisnika njihovim informiranjem (580 korisnika), edukacijom (134 korisnika) i školovanjem (83 korisnika od čega 21 onih koji su na liječenju u ZZJZDNŽ),

Putem mjera aktivne politike poticanja zapošljavanja, potprograma javnih radova zaposlili smo na određeno vrijeme ukupno 11 radnika; 3 socijalna radnika i 8 asistenta u terapijskoj zajednici (od kojih su 3  školovani i za njegovatelje), te putem projekata još 3 radnika visoke stručne spreme. Dakle, ukupno smo zaposlili 14radnika.

Nakon uspješno završenog školovanja za njegovatelje, troje naših resocijalizanata je otpočelo provoditi novu aktivnost udruge; pružanje usluge pomoći u kući starim i nemoćnim osobama, te smo u tu svrhu ostvarili formalno partnerstvo s CZSS Vrgorac. 2015. godine dobili smo licencu za obavljanje ove socijalne usluge.

U Republici Hrvatskoj smo otvorili i vodimo 4 savjetovališta i to u Splitu, Metkoviću, Pločama i Zadru. U savjetovalištima godišnje pomoć zatraži više od 200 osoba. Ovisno o potrebama korisnici se smještaju u terapijsku zajednicu ili im se pruža drugačiji tip potpore (informiranje, savjetodavni rad, edukacija).

Usluge savjetodavnog rada vezane uz tretman u terapijskoj zajednici u 2014. godini smo pružili za 156, u 2015., 168 korisnika, a 2016. godine 166 korisnika. Proširili smo uslugu savjetodavnog rada otvaranjem savjetovališta za mlade u Metkoviću i Pločama (tijekom 2013. godine usluge su koristila 42 korisnika, tijekom 2014., 43 korisnika, 2015., 54 korisnika a 2016. godine 40 korisnika).

Osmisli smo i nove projekte i otpočeli s pružanjem novih socijalnih usluga. Posebno navodimo ono što smo postigli u periodu od 2013. do 2017. godine:

– Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta smo zatražili i zaprimili suglasnost za provođenje preventivnog programa „Nauči živjeti“ u školama,

– Putem više projekata smo ostvarili razna partnerstva i suradnje i to: na području rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika smo ostvarili partnerstvo sa ZZJZ DNŽ, NZZJ SDŽ, CZSS Metković, Ploče i Split, Pučkim otvorenim učilištem Žižić i Ligom za prevenciju ovisnosti. Izuzetno dobru suradnju imamo s podružnicom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Splitu, te s onima u Vrgorcu, Pločama, Metkoviću, Dubrovniku i Zadru. Na području prevencije ovisnosti smo ostvarili partnerstvo sa ZZJZ DNŽ, te „Udrugom mladih Vid“ i sa srednjim školama u Vrgorcu, Pločama, Opuzenu i Metkoviću, a jako dobro surađujemo i s osnovnim školama, te s centrima za socijalnu skrb u tim gradovima.

2013. godine potpore našim projektima su dali:  Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske odobrio nam je dva projekta. Na području resocijalizacije liječenih ovisnika o drogama odobren nam je projekt „Zajedno do cilja“ (56.000,00 kn), u kojem su  djelatnici HZZ-a sudjelovali kao  suradnici. Na području prevencije ovisnosti odobren je projekt „Nauči živjeti“ (43.000,00 kn). Natječaju je pristupilo ukupno 78 prijavitelja, od kojih je 53 prijavilo projekte resocijalizacije liječenih ovisnika, a 25 prevencije ovisnosti. Na listi odobrenih programa resocijalizacije (9 projekata) postigli smo 1. mjesto s ostvarenih 116 bodova od maksimalnih 125, dok se na listi odobrenih preventivnih programa (ukupno 16), nalazimo na 5. mjestu s ostvarenih 112 bodova. Dubrovačko – neretvanska županija odobrila nam je potporu u iznosu 10.235,00 kn, u okviru Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi, za projekt na području prevencije ovisnosti. Kao partneru Zavoda za javno zdravstvo DNŽ, na natječaju koji je raspisalo Ministarstvo zdravstva u području prevencije ovisnosti, odobrena su nam sredstva u iznosu od 31.907,20 kn. Također, putem potpore od strane, HZZ-a (program „Bolje svima“ – reintegracija rehabilitiranih ovisnika u društvenu zajednicu) na period od 6 mjeseci zaposlili smo 4 asistenta u terapijskoj zajednici od kojih su se troje i školovali te stekli zvanje njegovatelja. Grad Split je sufinancirao uslugu smještaja ovisnika u terapijsku zajednicu u iznosu od 99.986,40 kn.

U 2014. godini Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske odobrio nam je projekt na području prevencije ovisnosti „Nauči živjeti“ (119.999,00 kn) koji je bio 4. na listi odobrenih projekata. Ministarstvo socijalne politike i mladih, na području resocijalizacije liječenih ovisnika o drogama odobrilo nam je projekt „Zajedno do cilja“ (52.499,00 kn). Kao partneru ZZJZDNŽ, na natječaju za projekte udruga/zdravstvenih organizacija u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda igara na sreću u području prevencije ovisnosti, od strane Ministarstva zdravlja odobrena su nam sredstva u iznosu od 34.809,95 kn. Dubrovačko – neretvanska županija odobrila nam je potporu u iznosu 8.683,00 kn za projekt „Nauči živjeti“, u okviru Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi, za projekt u području prevencije ovisnosti. Putem potpore od strane HZZ-a (50% HZZ, a 50% mi), na period od 12 mjeseci zaposlili smo dva asistenta u terapijskoj zajednici. Grad Split nam je odobrio 35.000,00 kn za smještaj i psihosocijalnu rehabilitaciju ovisnika u terapijskoj zajednici.

U 2015. godini, Splitsko – dalmatinska županija nam je donirala 7.000,00 kn za rad naše udruge, te smo putem potpore od strane HZZ-a u okviru programa javnih radova (100% financiranje), na period od 12 mjeseci zaposlili jednu asistenticu u terapijskoj zajednici (iznos potpore je 42.439,68 kn). MZOS nam je odobrilo projekt „Nauči živjeti 2“ iz područja izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja i sufinancira ga s iznosom od 100.000,00 kn. Ministarstvo zdravlja nam je odobrilo projekt na području prevencije ovisnosti „Nauči živjeti“ i sufinancira ga iznosom od 120.000,00 kn, te putem partnerstva sa Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko – neretvanske županije 30.000,00 kn. Dubrovačko – neretvanska županija sufinancira projekt prevencije ovisnosti iznosom od 7.000,00 kn.  Ministarstvo socijalne politike i mladih nam je odobrilo projekt „Krojeno po mjeri“ koji se odnosi na psihosocijalni tretman ovisnika u terapijskim zajednicama i sufinancira ga s iznosom od 150.000,00 kn.

U 2016. godini, ukupno je odobreno 1.007.398,92 kn. Putem potpore od strane HZZ-a u okviru programa javnih radova (100% financiranje), na period od 12 mjeseci zaposlili smo jednu asistenticu u terapijskoj zajednici. Grad Split nam je odobrio dva projekta; jedan koji se odnosi na psihosocijalni tretman ovisnika u terapijskim zajednicama i sufinancira ga s iznosom od 30.000,00 kn, a drugi  se odnosi na resocijalizaciju ovisnika i sufinancira ga s iznosom od 50.000,00 kn. Dubrovačko – neretvanska županija odobrila nam je potporu u iznosu od 8.967,00 kn za projekt „Nauči živjeti“, u okviru Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi, za projekt u području prevencije ovisnosti. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nam je odobrilo projekt „Nauči živjeti 2“ iz područja izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja i sufinancira ga s iznosom od 70.000,00 kn. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nam je odobrilo trogodišnji program „Krojeno po mjeri“ koji se odnosi na psihosocijalni tretman ovisnika u terapijskim zajednicama i sufinancira ga s iznosom od 210.000,00 kn za svaku godinu provedbe (ukupno 630.000,00 kn) i projekt „Zajedno do cilja“ koji se odnosi na resocijalizaciju ovisnika i sufinancira ga s iznosom od 115.000,00 kn. Kao partneru Lige za prevenciju ovisnosti, na natječaju za prijavu projekata/programa udruga/zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za projekte u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2016. godinu, odobrena su nam sredstva u iznosu od 12.000,00 kn. Ministarstvo pravosuđa Uprava za zatvorski sustav, putem natječaja za financiranje projekata/programa udruga usmjerenih pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanje kazne zatvora/odgojne mjere koji je raspisan i odobren u 2016, a provodit će se u 2017. godini nam je odobrilo projekt „Biram ispravan put“ i sufinancira ga s iznosom od 127.500,00 kn.