E-savjetovanje

Internet portal – poseban doprinos dostupnosti i poboljšanju učinkovitosti usluga iz ovog i Vladinog projekta resocijalizacije,  namijenjeno je, prvenstveno, korisnicima kojima nisu dostupna naša savjetovališta, koji imaju potrebu odmah dobiti potrebnu stručnu pomoć i informacije koje su im  neophodne u njihovoj resocijalizaciji. Sadržava sve bitne informacije o mogućnostima i  mjerama iz Vladinog Projekta resocijalizacije kao i o drugim uslugama i sadržajima korisnim u procesu resocijalizacije. Svakodnevna vidljivost i laka dostupnost informacija putem ovog portala omogućava da korisnik, u bilo kojem trenutku, može uputiti svoja pitanja i tako, vrlo brzo, dobiti odgovor, stručnu pomoć i podršku i  u trenucima kada se suočava s novim i specifičnim životnim situacijama, koje ne može samostalno riješiti. Ovaj tip  savjetovanja je usmjeren, pretežno,  na ciljeve koje korisnik sam postavlja na način da mu se, po mogućnosti, ne nude gotovi odgovori već pruža podrška za preuzimanje osobne odgovornosti. Poseban oblik ovog savjetovanja je i stručna pomoć u traženju posla putem kojeg pružamo korisnicima podršku u definiranju  interesa i prepoznavanju snaga, kvaliteta koje oni mogu ponuditi na tržištu rada, ili pak, usmjeravanje na područja koja treba usavršiti (npr. odluka što želim raditi nakon školovanja, kako napisati dobar životopis, uvježbati samopredstavljanje i slično). E-savjetovanje provodi se putem interneta, korištenjem posebnog e-maila na koji odgovara socijalna animatorica, zaposlenica udruge. Može se provoditi putem razmjene pismenih poruka, uspostavom kontakta pomoću Skype-a ili  putem sinkroniziranog chata.  Individualno savjetovanje započinje: ispunjavanjem „kratkog upitnika“ koji se nalazi u polju „poruka“ na portalu stranice koji ćemo  izraditi i čija će dostupnost biti promovirana na  stranicama Ureda za droge i  novinskih internet portala. Nakon uspostave kontakta, definira se vrsta potrebne usluge, termin kontakata, trajanje i učestalost savjetovanja. Korisniku je usluga na stranici portala  i sinkroniziranog chata te maila dostupna svaki dan u tjednu a savjetovanje putem Skypa se provodi prema prethodnom dogovoru. Savjetovanje se, najčešće, provodi jednom tjedno u trajanju od 45 minuta. Socijalna radnica: Maja Grgurinović, tel: 097 6998009, e-mail: mgrgurinovic@zajednicapi23.com

Psihologinja: Milka Ramić, tel: 097 6493193, e-mail: mramic@zajednicapi23.com