Aktivnosti/usluge projekta
 1.  Informiranje 

1.1.Informiranje dionika o mogućnostima  unapređenja provođenja državnog Projekta resocijalizacije, o sadržajima ovog projekta te mjerama aktivne politike zapošljavanja, uz osiguravanje daljnjih  uvjeta koordinacije i praćenja provedbe mjera sukladno Protokolu.

1.2. Sustavno informiranje korisnika iz naše terapijske zajednice i iz drugih sustava o mogućnostima i mjerama iz Projekta resocijalizacije Vlade RH, u prostorima naših savjetovališta i terapijskih zajednica te prostorima naših partnera i suradnika po potrebi. Informiranje se provode u Splitu, Šibeniku, Vrgorcu, Dubrovniku, Metkoviću, Pločama i Zadru.

 1. Suradnja s dionicima

2.1.Suradnja sa zdravstvenim ustanovama, centrima za socijalnu skrb, HZZ, pravosudnim tijelima i drugim ustanovama i udrugama Radi što bolje provedbe projekta  te koordinacije i provođenja mjera, donošenja plana rada, razmjene informacija o potrebama na tržištu rada, deficitarnim zanimanjima i raspoloživim resocijalizantima  održavat ćemo suradnju s relevantnim dionicima na području suzbijanja zlouporabe psihoaktivnih tvari i resocijalizacije ovisnika.

Suradnja sa zdravstvenim ustanovama i CZSS se sastoji od rada s korisnicima upućenim od strane tih ustanova. Suradnja s HZZ se sastoji od provođenja mjera iz Projekta resocijalizacije, te identifikacije potreba na tržištu rada i stupanja u kontakt s poslodavcima.

Suradnja s pravosudnim tijelima se sastoji od provođenja tretmana u sklopu programa resocijalizacije za korisnike koji su upućeni od strane pravosudnih tijela, pisanja izvještaja, dopisa, odlazaka na sud prema potrebama korisnika.

Suradnja s drugim ustanovama i udrugama se sastoji od razmjene informacija i drugih oblika pružanja usluga korisnicima.

2.2. Predlagatelje/donositelje/provoditelje javnih politika u aktivnosti projekta uključujemo tako da organizirati okrugle stolove s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i informiramo ih o stanju i potrebama rehabilitiranih ovisnika, maloljetnika i zatvorenieka te o mogućem utjecaju koji oni mogu imati na njihovu dobrobit ukoliko se adekvatno uključe u provedbu projekta. Također ćemo ukazati i na moguće posljedice ukoliko to ne učine i mjere izostanu.

 1. Kratki rezidencijalni program resocijalizacije

Predstavlja specifični oblik prihvata, osmišljen kao inovativan odgovor na potrebe osoba koje nemaju uvjete u okviru svojih obitelji  ili postojećeg sustava da samostalno dođu do uspjeha u resocijalizaciji.

Radi se o programu koji je  intenzivan i visoko individualiziran i podrazumijeva intervencije s ciljem unapređenja interpersonalnih odnosa i životne situacije korisnika. Naglasak je na dosljednom prepoznavanju važnosti unutarnjih psiholoških procesa kao i njihovog međusobnog utjecaja. Korisnicima se, uz kontinuirano praćenje i psihosocijalnu pomoć i podršku,  omogućava i završetak školovanja, prekvalifikacija ili osposobljavanje ciljem osnaživanja  za tržište rada i stvaranja uvjeta za uspješnu socijalnu reintegraciju. Resocijalizacija u tom smislu podrazumijeva:

 1. smještaj u okviru kojeg korisnici  samostalno obavljaju  svakodnevne poslove (stjecanje radnih i higijenskih navika),
 2. psihosocijalni tretman koji sadrži usluge: socijalnog i savjetodavnog rada, psihosocijalne pomoći i podrške, radno-okupacijskih aktivnosti, organizacije slobodnog vremena, brigu o zdravlju,
 3. aktivnosti školovanja odnosno iniciranja prijedloga  za provedbu mjera profesionalnog usmjeravanja i procjene radne sposobnosti, uspostave kontakata s obrazovnim ustanovama i suradnje s njima, pisanje Prijedloga MZOS za uključivanje i financiranje programa za odabrana zanimanja
 4. pripremu za zapošljavanje i osnaživanje za tržište rada
 5.  pripremu za povratak u sredinu u kojoj će živjeti.

S ovim se korisnicima provode edukacije prema  unaprijed utvrđenom programu  koji uključuje teme komunikacijskih i socijalnih vještina, prevencije recidiva i krvlju prenosivih bolesti, teme s ciljem povećanja stupnja zapošljivosti putem kojih će sudionici imati mogućnost upoznavanja sa strategijama aktivnog traženja posla putem radionica o tome kako se predstaviti poslodavcu, kako izvršiti valjanu procjenu i samoprocjenu za uspješno zapošljavanje,kako napisati životopis i zamolbu i kako se prijaviti na natječaj a što će provesti naš partner HZZ.

 1. Obrazovanje i stručna pomoć u prekvalifikaciji i doškolovanju;

organiziranje doškolovanja, prekvalifikacije, različitih tečajeva i edukacija, samostalno i u suradnji s javnim ustanovama ovlaštenim za izdavanje certifikata.

– Identifikacija korisnika koji će se školovati i analiza potreba.: Terenski rad, grupni i individualni rad, organiziranje obrazovanja i stručni rad s korisnicima. Koordinacija i organizacija provođenja mjera sukladno Protokolu, (stupanje u kontakt s nadležnim tijelima, ugovaranje sastanaka, osiguravanje uvjeta rada kako bi se dogovorene mjere izvršile kao i administrativne procedure).

– Iniciranje prijedloga  za provedbu mjera profesionalnog usmjeravanja i procjenu radne sposobnosti, uspostava kontakata s obrazovnim ustanovama i suradnja s njima, pisanje Prijedloga MZOS za uključivanje i financiranje programa za odabrana zanimanja.Uspostava kontakata, definiranje uvjeta, ispunjavanje upitnika, potpisivanje Ugovora. Osiguravanje uvjeta za pravilnu provedbu nastavnih programa za potrebe tržišta rada u lokalnoj zajednici.

– Osmišljavanje individualnog plana i programa, te provedba izobrazbe korisnika na temelju analize podataka i pokazatelja, sukladno potrebama lokalnog tržišta. Osiguravanje uvjeta za pravilnu provedbu nastavnih programa za potrebe tržišta rada u lokalnoj zajednici.

– Izrada izvješća i dostavljanje obrazaca  za praćenje u Zbirku osobnih podataka Uredu za suzbijanje zlouporaba droga.

 1. Psihosocijalna pomoć i  podrška i edukacije 

Savjetodavni rad, mentorsko praćenje korisnika,organiziranje psiholoških i sociopedagoških grupa i grupa samopomoći, kreativnih radionica te uključivanje rehabilitiranih ovisnika u druge društvene aktivnosti.

5.1. Psihološke, sociopedagoške grupe i grupe samopomoći;Za potrebe rehabilitiranih ovisnika naše terapijske zajednice organiziramo provedbu psiholoških i sociopedagoških te grupa samopomoći u svrhu daljnjeg razvijanja životnih vještina neophodnih za uspješno uključivanje u život društvene zajednice. Različitim radionicama tipa: „Strategije suočavanja sa stresom i kriznim situacijama“, „Prepoznavanje rizičnih i zaštitnih čimbenika, te njihova uloga u životu rehabilitiranog ovisnika“, nastojimo ojačati i pripremiti resocijalizante za moguće opasnosti i prijetnje. Sudjelujemo i u poticanju te uključivanju korisnika u druge društvene aktivnosti u lokalnoj zajednici, te u volontiranje.

5.2.Savjetodavni rad  Savjetodavni rad za potrebe korisnika koji su u mjestima svog prebivališta provodimo s istim, gore navedenim ciljevima. Naši stručni radnici provode ga u savjetovalištima, a tamo gdje to nije moguće putem interneta. Savjetovanje podrazumijeva održavanje motivacije, psihološko osnaživanje korisnika u svrhu održavanja stabilne apstinencije kao i pomoć pri rješavanju kriznih stanja.Nadalje uključuje i poticanje korisnika na održavanje  redovitih kontakata s drugim ustanovama i organizacijama civilnog društva koje provode različite programe  i edukacije  vezano za resocijalizaciju (Liga za prevenciju ovisnosti, MoSt i dr.) Za maloljetne korisnike i članove obitelji u našim savjetovalištima pružamo usluge savjetodavnog rada s ciljem poticanja izobrazbe i uključivanja u različite kulturne, sportske i edukativne aktivnosti.

 1. Organiziranje različitih oblika pomoći pri zapošljavanju i zapošljavanje; 

Pomoć pri zapošljavanju i zapošljavanje podrazumijevaju povezivanje ovisnika koji su završili određeni obrazovni program s potencijalnim poslodavcima i informiranje o mjerama iz Godišnjeg programa za poticanje zapošljavanja; kao i organiziranje različitih oblika pomoći  sa svrhom zapošljavanja.

6.1. Pomoć pri zapošljavanju; odnosi se na pripremne radnje u fazi realizacije zapošljavanja (osnaživanje korisnika, analiziranje tržišta, pisanje zamolbi, kontaktiranje poslodavaca, pisanje preporuka, razmjena informacija).6.2.Zapošljavanje u okviru udruge. U svrhu zapošljavanja rehabilitiranih ovisnika  u udruzi, osmišljeni su projekti pojedinačnih javnih radova „Ruka ruci“ te projekt javnog rada «Bolje svima» putem kojih zapošljavamo  rehabilitirane osobe u svojstvu asistenata u terapijskoj zajednici na vremenski period od 6 mjeseci. U okviru  projekta psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u terapijskoj zajednici  „Krojeno po mjeri“, također zapošljavamo rehabilitirane ovisnike na određeno vrijeme na radnom mjestu asistenta u terapijskoj zajednici.

 1. Ostale usluge:

7.1.Stručna pomoć korisnicima pri ostvarivanju različitih socijalnih i drugih prava (pomoć pri ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, jednokratnu pomoć,  rodiljnu naknadu, dječji doplatak, pomoć pri otpisu dugova i drugo).

7.2.Rad s obitelji Članovima obitelji pruža se stručna pomoć putem savjetodavnog rada s ciljem poboljšanja funkcioniranja obitelji, razvijanja strategija svladavanja kriznih situacija,  podrške pri rješavanju specifičnih  problematičnih situacija. Osiguravaju se usluge individualnog i obiteljskog savjetovanja te informiranje i educiranje o načinima i strategijama  

daljnjeg razvijanja životnih vještina neophodnih za uspješno socijalno integriranje. To su aktivnosti koje se provode sa ciljem davanja podrške ljudima koji žele napraviti određenu vrstu značajne promjene u svom životu. Počinje sa definiranjem onoga što korisnici žele od svog života i žive li ga najbolje što mogu. Uključuje razjašnjavanje i potvrđivanje osobnih vrijednosti, postavljanje smjera, vizije i fleksibilnih ciljeva kako bi se ostvarilo veće osobno zadovoljstvo i punoća života.

7.3. Organizacija slobodnog vremena  (druženja, izleti, rekreacija, kreativne, kulturne i zabavne aktivnosti) Sudjelujemo i u poticanju te uključivanju korisnika u različite kulturne, sportske i edukativne aktivnosti u svrhu razvijanja zdravih stilova života i korištenja slobodnog vremena. U tom smislu slobodno vrijeme ima i svoju odgojnu i obrazovnu funkciju jer ono omogućava kompletiranje ličnosti, pozitivno utječe na zdravlje, fizički i mentalni razvoj, na oblikovanje karaktera, kreativnost ličnosti i bogatiji život. U tu svrhu planiramo provesti organizirane izlaske u  kino posjete muzejima te organizirati izlete na Cetinu (rafting) kao i posjete Nacionalnim parkovima: Krka i Plitvice.